วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

คีตกรรมดนตรี คือ เสียงที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ และมีแบบแผนโครงสร้าง

เป็นรูปแบบของกิจกรรมเชิงศิลปะของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง โดย

ดนตรีนั้นแสดงออกมาในด้านระดับเสียง (ซึ่งรวมถึงท่วงทำนองและ


เสียงประสาน) คุณภาพเสียงจังหวะ และ (ความต่อเนื่องของเสียง พื้น


ผิวของเสียง ความดังค่อย) ดนตรีนั้นสามารถใช้ในด้านศิลปะหรือ


สุนทรียศาสตร์ การสื่อสาร ความบันเทิง รวมถึงใช้ในงานพิธีการต่างๆ

องค์ประกอบของดนตรี  1. จังหวะหรือลีลา (rhythm)
  2. ระดับเสียง (pitch)
  3. ความดัง (volume/ intensity)
  4. ทำนองเพลง (melody)
  5. การประสานเสียง (harmony)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น